Среща с Дзогчен Раниак Патрул Ринпоче / Teachings of Dzogchen Ranyak Patrul Rinpoche

Subject: 
СЪСТРАДАНИЕ И ДОБРОТА В ТИБЕТСКИЯ БУДИЗЪМ / Compassion and kindness in Tibetan Buddhism

Дзогчен Раниак Патрул Ринпоче е учител принадлежащ към духовната традиция Дзогчен (Великото съвършенство) на тибетския будизъм. Дзогчен съдържа същината на дълбоките будистки учения базирани на мъдростта и състраданието. Патрул Ринпоче ги олицетворява и споделя с обич и търпение.
Той идва от един от основните монашески центрове на тази традиция който се намира в Дзогчен, Кхам, Източен Тибет.
През 1998, по покана на свои ученици, той се установява в Белгия и постепенно открива в Европа множество центрове за изучаване на Дхарма (будисткото учение) които посещава и където преподава редовно.

Dzogchen Ranyak Patrul Rinpoche is a teacher belonging to the spiritual tradition of Dzogchen (Great Perfection) of Tibetan Buddhism. Dzogchen contains the essence of profound Buddhist teachings based on wisdom and compassion. Patrul Rinpoche embodies and shares them with love and patience.
He comes from one of the main centers of monastic tradition, which is located in Dzogchen, Kham, Eastern Tibet.
In 1998, at the invitation of his students, he settled in Belgium and gradually settled a number of centers in Europe to study the Dharma (Buddhist teachings) which he visits and where he teaches regularly.

Patrul-Rinpoche-Sofia-2013

Event Details
Type: 
Buddhist Course
Teacher: 
Patrul Rinpoche
Country: 
Bulgaria
Address: 
Чешки Културен Център, ул. Раковски 100, София

Czech Cultural Center, 100 Rakovski Str, Sofia
PreRequisites: 
Open to All
Level: 
All
Fee Information: 
Препоръчителен вход: 22 Март; 5 лева , 23 и 24 Март; 10 Лева на ден (за покриване на организационните разходи)

Recommended Entrance fee: 22 March 5 Leva, 23&24 March 10 Leva / day (for covering the organizational costs)
Contact Details: 
Контакт: мейл: dzogchensofia@yahoo.com
За повече информация: интернет сайт на Патрул Ринпоче: http://zpi.patrulrinpoche.net
За информация относно манастирите Дзогчен; http://www.dzogchenmonastery.cn/

Contact: Email: dzogchensofia@yahoo.com
For more information: website of Patrul Rinpoche: http://zpi.patrulrinpoche.net
For information about Dzogchen monasteries; http://www.dzogchenmonastery.cn/
Schedule: 
Петък 22 Март, 19ч30
Будизъм: наука, философия и духовна практика
Събота и неделя 23-24 Март
от 10ч30 до 12ч30 и от 15ч до 17ч
Състрадание и доброта в тибетския будизъм
Коментари по книгата „Пътят на Бодхисатва“ на Шантидева

Friday, March 22, 19h30
Buddhism: science, philosophy and spiritual practice
Saturday and Sunday 23 to 24 March
from 10h30 to 12h30 from 15h to 17h
Compassion and kindness in Tibetan Buddhism
Comments on the book "The Way of the Bodhisattva" of Shantideva (first chapter)